icon_4

ילדים זקוקים ל

משפט הוגן

המחיר הנפשי של מניעת הליך חוקי מגן ומותאם לגיל

המחויבות של מבוגרים לשמור באופן מיוחד על ילדים וילדות המעורבים בהליכים משפטיים מעוגנות מזה עשורים רבים באמנות בין-לאומיות ובמערכות החוק של מדינות רבות, ובכללן מדינת ישראל.

זכויות ילדים: לרשויות החוק תפקיד חשוב בשמירה על ביטחון האזרחים, וכל חברה מתמודדת עם הצורך לאזן זאת באופן צודק ומידתי עם הזכות להגנה שווה של החוק והזכות של כל אדם להליך הוגן, ובפרט לזכויות קטינים הנובעות מהכרה בצרכים המיוחדים שלהם. התאמות משפטיות ייעודיות מבטאות מחויבוּת לדאוג לילדים נאשמים ועדים – וגם לילדים שהורשעו, מתוך הבנה כי הם עדיין ילדים ועדיין זקוקים לדאגה ולטיפוח.

תהליכי בשלות וחשיבות השיקום: התייחסות המותאמת לגיל מטעם רשויות החוק לוקחת בחשבון את תהליכי ההתפתחות והגדילה המואצים בתקופות החיים המוקדמות, ומאפשרת לקטינים לבצע תהליכי למידה, שיקום ותיקון – לטובת רווחתם הנפשית ולרווחת החברה כולה. 

פגיעות של ילדים: היחס המקל לילדים ונוער העומדים לדין נעוץ גם בהבנת פגיעותם המיוחדת של ילדים הנובעת מהצרכים ההתפתחותיים הייחודיים להם: רמת בשלותם הרגשית משפיעה על יכולת העיבוד של חוויות קשות, רמת בשלותם הקוגנטיבית משפיעה על יכולתם להבין את מלוא משמעות מעשיהם, רמת ההבנה של מצבים חברתיים משפיעה על הבנת המציאות המשפטית בה הם מצויים, ורמת התפקוד שלהם הופכת אותם לתלויים במיוחד בהוריהם.

תלות ואמון במבוגרים: ילד זקוק שיהיו סביבו מבוגרים בהם הוא בוטח. במהלך התפתחותו, הקשר עם מבוגרים הלוקחים אחריות על שלומו מופנם על-ידו, מסייע להתפתחות היכולת האמפתית שלו כלפי האחר, ומאפשר את השתתפותו בחיי החברה. האמון במבוגרים כמיטיבים ומגוננים עלול להישבר באופן חד וטראומתי כאשר ילד נקלע לסיטואציה שבה מבוגר סמכותי המייצג את החוק מתעלם מצרכיו ואף פוגע בו. השבר עלול להיות גדול אף יותר כאשר נפגעת יכולתם של הורי הילד להיות לצדו ולהגן עליו.

יכולות התמודדות: בהשוואה למבוגרים, ילדים מצוידים לעתים בפחות משאבים להתמודדות עם אתגרים ואיומים, שכן המערך הנפשי המסייע לנו לצלוח מצבי סיכון ומשברים מתפתח לאורך כל החיים. הליכים משפטיים – כמו מעצר, חקירה, עמידה למשפט וענישה – עשויים להוות אתגר נפשי בעל השלכות פסיכולוגיות קשות גם עבור מבוגרים ; קל וחומר שילדים ובני נוער יתקשו במיוחד להתמודד עם מצבים אלה. חוויות הפחד, חוסר האונים, הבלבול, הבושה והאשמה הכרוכות במפגש עם רשויות החוק עלולות לגבות מילדים מחיר נפשי גבוה, שילווה אותם לאורך כל חייהם.

מועדות לעוול: בנוסף לפגיעה הנפשית, קטינים מועדים יותר ממבוגרים ליפול קורבן להליכים שאינם הוגנים.

התאמות מיוחדות של החוק לילדים ונוער נועדו לסייע בהפחתת הנזק הנפשי הפוטנציאלי ולהבטחת הוגנות ההליכים.

תוצאות טראומטיות: התוצאות של הליכים לא מותאמים עלולות לכלול סימפטומים פוסט-טראומטיים, קריסה של הערך העצמי ושל יחסי האמון עם האחר, ירידה ניכרת בתפקוד והיפלטות ממערכות חינוכיות וחברתיות. ניתוק הילד ממשפחתו משפיע על כל בני הבית ועלול לפגוע קשות בתפקוד המשפחתי וברווחת אחיו ואחיותיו.

 

על קצה המזלג: מעט מהמתרחש באזורנו

קראו עוד על נושא זה
  • icon_3
  • icon_5
  • icon_2
  • icon_1